"המרכז נמנה עם רשימת המומחים של בתי המשפט למשפחה בכל הארץ "
03-6053626      פקס  153-36053626   |     dekelexperts@gmail.com


מספר המוצרים בסל : 0
  1. קטגוריות ראשיות
  2. השירותים שלנו
  3. /
  4. שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין

שמאות מקרקעין הוא מקצוע העוסק בהערכות שווי, בדרך כלל בהערכות של שווי שוק, של נכסי דלא ניידי (נדל"ן). הצורך בשומות נובע מאופיו של שוק המקרקעין: הנכסים הנסחרים בו הם מוצרים הטרוגניים, לא דומה נכס אחד לאחר, ובעיקר נבדלים הם במיקום, שהוא הגורם העיקרי בקביעת השווי. בשל כך לא תיתכן זירת מסחר מרכזית לנדל"ן, כפי שקיימת בורסה לצורך המסחר במניות של חברות מסחריות ובאגרות חוב. היעדר מחיר הנקבע בזירת מסחר מצריך ביצוע הערכת שווי. ההערכה מבוצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, על פי כללי שמאות מקובלים. בישראל מוסדר מקצוע שמאות המקרקעין על פי חוק , על ידי מועצת שמאי 2001שמאי מקרקעין, התשס"א המקרקעין במשרד המשפטים ועל ידי לשכת שמאי מקרקעין. לשומות מטרות רבות, להלן דוגמאות מרכזיות: חוות דעת חיצונית, המוזמנת על ידי מוסד פיננסי (בדרך כלל בנק), לפני הענקת משכנתא או הלוואה אחרת שבה משמש נכס דלא ניידי כבטוחה.


שמאי מקרקעין לצורך הערכת השפעת אישורה של תכנית בניין עיר (תב"ע) על שוויים של מקרקעין, כדי לאפשר לקבוע את חבות היטל ההשבחה, אם הורחבו זכויות הבנייה או חלה השבחה אחרת. או לחלופין, את גובה הפיצויים שלהם זכאי בעל הנכס, אם התכנית הביאה לידי ירידת ערך. קביעת תשלומי האיזון שלהם זכאים בעלי המגרשים, במתחם שעבר רה-פרצלציה באמצעות תכנית איחוד וחלוקה. לצורך הערכת שוויים של מקרקעין הכלולים בדוחות הכספיים של חברות בע"מ. צורך זה חשוב במיוחד במדינות כגון ישראל, אשר אימצו את תקני הדיווח, ( שכן אלו מעודדים IFRSהכספי הבין-לאומיים ) הערכות שווי תקופתיות לנכסים לא-סחירים, כדי להימנע מההטיה הנובעת מרישומם של ערכים היסטוריים במאזן. שמאי המקרקעין שעובדים עם מרכז דקל ערוכים לתת חוות דעת שמאיות בכל הארץ על מגוון דירות, בתים ונכסים אחרים.

השמאים המקצועיים שעובדים עם מרכז דקל עוסקים במגוון תחומים לרבות דירות מגורים, בתים צמודי קרקע עירוניים או חקלאיים, נחלות, נכסים מסחריים, נכסים מיוחדים ומורכבים, דמי שימוש, חישובי מס, חישובי היטל השבחה, עסקאות מיוחדות כגון תמ"א 38, פינוי בינוי, קומבינציה, כדאיות כלכלית, הליכי ערר, בטוחות לאשראי בנקאי, נזקי רכוש, תביעות ביטוח, פיצויים, דיירות מוגנת, השגות וכיו"ב.logo בניית אתרים